Onze werkwijze

Écart is opgericht voor onbepaalde tijd en kan zodoende participeren met een lange termijn perspectief. De ondernemer heeft zo de tijd om met behulp van onze investering zijn/haar businessplan te realiseren. Wij zoeken samenwerking met ervaren ondernemers of managers die gemotiveerd zijn om met een partner/investeerder een bedrijfsgroei of -overname tot een succes te maken.

 

Qua ontwikkelingsfasen hebben wij ons gespecialiseerd in:

 

 • ondernemers die behoefte hebben aan groeifinanciering
 • ondernemers die voor de financiering van een overname additioneel risicodragend vermogen nodig hebben
 • familiebedrijven waar een herplaatsing van het aandelenkapitaal actueel is verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen
 • bedrijfsovernames door management van buiten (Management buy-ins)
 • bedrijfsovernames door een of meerdere leden van het zittende management (Management buy-outs).

 

Het accent ligt op middelgrote Nederlandse bedrijven in de sectoren Dienstverlening, ICT en de Verpakkingsindustrie. Écart investeert slechts bij hoge uitzondering in jonge, snel groeiende bedrijven. Voorwaarde is dat het management een duidelijke track record heeft en zelf aanmerkelijk in liquide middelen mee investeert.

Investeren en groeien

Investeringshoogte

Écart investeert voor eigen rekening en risico. In combinatie met aandelenkapitaal, verstrekken wij achtergestelde leningen om zo de vermogensstructuur van de onderneming te optimaliseren. Onze investeringen  variëren in hoogte van EUR 2,0 tot EUR 8,0 miljoen per participatie. Zonodig vinden meerdere investeringsrondes plaats.

 

Investeren met derden

Het vooruitzicht om zelfstandig de rol van investeerder te kunnen vervullen, staat voor Écart voorop. Samen met een andere partij investeren is mogelijk, op voorwaarde dat dit voor de onderneming van toegevoegde waarde is. Écart was in het verleden penvoerder voor andere investeerders.

 

Naar een partnership

Wanneer u en Écart besluiten tot een participatie, wordt een intentieverklaring opgesteld. In deze verklaring leggen beide partijen de uitgangspunten van de toekomstige samenwerking vast. Vervolgens zullen wij het investeringsvoorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Commissarissen van Écart. Bij een positieve uitkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een heldere participatieovereenkomst. Deze overeenkomst dient als basis voor de toekomstige samenwerking. In de meeste gevallen maakt een due diligence onderzoek onderdeel uit van het proces. Hierbij worden de verstrekte commerciële, financiële, juridische en/of fiscale gegevens op juistheid getoetst. Het management en Écart benoemen ieder een commissaris. Er vindt een statutenwijziging plaats waarin wordt opgenomen dat partijen belangrijke besluiten gezamenlijk nemen. Tussen het management, de onderneming en de aandeelhouders worden heldere afspraken gemaakt. Dit alles om de voorwaarden te scheppen waaronder de het participatiemanagement en Écart hun expertise maximaal kunnen inzetten ten gunste van de onderneming.

 

Groeifaciliteit

In het kader van de Regeling Groeifaciliteit heeft het ministerie van Economische Zaken met een aantal financiers een garantieovereenkomst afgesloten. Écart is een van de financiers die met gebruikmaking van de garantie Groeifaciliteit risicodragend vermogen kan verstrekken aan MKB-ondernemingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling Groeifaciliteit.

Criteria

Bij de selectie van investeringsproposities gaan wij zorgvuldig te werk. De positie van uw onderneming, de kwaliteit en betrokkenheid van het management en een relatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen staan daarbij centraal. Écart zal zich in gesprekken met u een mening vormen over de participatie, de potentie van het product of de dienst, de marktontwikkelingen, de organisatie en het management en de financiële positie. In geval van participatie dienen de rendementsperspectieven van de betrokken onderneming goed te zijn. Het management heeft een bewezen trackrecord in de branche. Daarnaast is het management bereid een aanzienlijk deel in liquide middelen te investeren of heeft dit reeds gedaan. Om te kunnen beoordelen of gesprekken over een mogelijke participatie zinvol zijn, zullen wij u vragen gegevens te verstrekken over de onderneming:

 

 • een curriculum vitae van het management
 • het business plan
 • een overzicht van de huidige aandeelhouders en financiers
 • de laatste jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
 • een prognose voor het lopende jaar
 • een begroting van het benodigde risicodragende vermogen
 • de mate waarin het management, de aandeelhouders en financiers  bereid zijn dit in te vullen.